Охрид | ПЗУ Захариевски

Гинекологија Акушерство

ЕЛАСТОГРАФИЈА

Еластографијата е нова ултразвучна техника која се користи за дополнително оценување на карактерот на грутката, односно дали е таа бенигна или сомнителна. Одамна е познато дека малигното ткиво е потврдо од соседното нормално ткиво на дојката. Ова својство се користи при мануелниот преглед на дојките. Новата ултразвучна технологија овозможува со помош на ултразвучните бранови да се одреди разликата во тврдоста на сомнителната грутка и околното нормалното ткиво на дојката. На сликите подолу,  десно се прикажани класичните ултразвучни слики, лево се еластографските прикази на истите слики.

Тврдоста на ткивото е колор кодирана од плаво (најтврдо) до црвено (најмеко).

Кога пости сомнителна грутка тогаш нејзината тврдост се споредува со тврдоста на околното ткиво (лезијата А споредена со околното ткиво Б на сликите).

За бодирање се користи таканаречен Тсукуда скор.

На горната слика се гледа темно плаво кодирана лезија што укажува дека таа е сомнителна и дека мора да се провери со биопсија.

Скор 1 (бенигна промена), скор 2 (вероватно бенигна), скор 3 (бенигна или малигна, подеднакво), скор 4 (сомнителна за малигна), скор 5 (високо сомнителна за малигна).