Охрид | ПЗУ Захариевски

Гинекологија Акушерство

ОВАРИЈАЛЕН ВОЛУМЕН

Волуменот на јајниците (овариумите) индиректно го одразува бројот на јајце клетки во јајникот. Поголем јајник има повеќе јајце клетки од помал. Како што минуваат годините бројот на јајце клетки спонтано се намалува поради нивна дегенерација. Следствено се намалува и плодноста кај жените.

Со оглед дека не може директно да се измере бројот на јајце клетки во секој јајник, ние можеме лесно на идиректен начин преку мерење на волументе на секој јајник да дознаме за бројот на преостанати јајце клетки. Тоа се прави со трансвагинален ултразвук, преку мерење на основните димензии на јајникот (должина, ширина и длабочина).

Мерење на оваријален волумен

По одредување на волуменот, се пресметува “репродуктивната возраст“ на жената. Таа може да одговара на возраста но исто така може да биде поголема или помала од нејзината конкретна возраст.

На пример, 35-годишна жена со мали јајници може репродуктивно да одговара на 40 години. Обратно, 40-годишна жена со големи јајници, може репродуктивно да одговара на 35 годишна возраст.

На графиконот горе секоја линија претставува жени од различна возрасна група.  А=25 години, Б=30 години, C=35 години, Д=40 години, Е=45 години

Ако жена има 35 години таа припаѓа на групата В и се очекува волуменот на нејзините јајници да биде најмалку од 6 mL, но ако тој е помал, на пример 5 мл, тогаш таа репродуктивно одговара за 40 годишна жена. Обратно ако волуменот на нејзините јајниците е поголем (8 мл), тогаш нејзината „репродуктивна возраст“ би била како кај жена на 30 години.

Медицинските студии укажуваат дека волуменот на јајниците е поврзан со:

  • добар или лош одговор при ампуларна терапија кога се прави оваријална стимулација (жените со мали јајници  послабо реагираат од жени со поголеми јајници).
  • бројот на успешни бремености при ИВФ (жени со помали јајници имаат помалку успешни бременсти од жени со поголеми јајници)
  • времето до менопауза (жени со помали јајници имаат пократко време до менопауза од жени со поголеми јајници)